alsendo

ESG
Environment, Social, Governance

Szybka nawigacja:

Etyka w zarządzaniu,
odpowiedzialność w działaniu

Zrównoważony rozwój wpisany jest w model biznesowy Grupy Alsendo

Wskaźniki ESG

Skrót „ESG” odnosi się do słów: „Environment”, „Social” oraz „Governance”. Terminy te dotyczą kolejno kwestii z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Działalność gospodarcza zostanie uznana za zrównoważoną po spełnieniu określonych kryteriów.

Environment – wpływ na środowisko

Jest to kluczowy aspekt w kontekście ESG, gdyż koncentruje się na ocenie wpływu działań przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Liderzy firm powinni systematycznie monitorować i być odpowiedzialni za aspekty związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza, wodą i glebą, zużyciem zasobów naturalnych, ochroną dzikiej przyrody oraz zarządzaniem odpadami.

Social – relacje społeczne i pracownicze

Obszar, który koncentruje się na etycznym i odpowiedzialnym zarządzaniu społecznym. Wśród kluczowych tematów social ESG są m.in. społeczna odpowiedzialność biznesu, sprawiedliwe warunki pracy, różnorodność i integracja, zatrudnienie młodzieży, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, zrównoważone zarządzanie zasobami i walka z ubóstwem.

Governance – Ład wewnętrzny i zarządzanie

Ład korporacyjny to obszar obejmujący zasady i normy, którymi kierują się przedsiębiorstwa w relacjach z właścicielami, pracownikami, kontrahentami, klientami oraz społecznościami, w których operują. W jego zakres wchodzą m.in. zasady zarządzania firmą, transparentność informacji, zgodność z prawem, ochrona praw pracowniczych, jakość produktów i usług oraz odpowiedzialność biznesowa.

Cele zrównoważonego
rozwoju ONZ

Chcemy wspierać globalną transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz równych szans dla wszystkich. Strategia ESG Grupy Alsendo odnosi się do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powołanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Cele ustanowione przez ONZ stanowią pilne wezwanie do działania i są skierowane do wszystkich krajów, rozwiniętych i rozwijających się, aby razem stanęły do walki o lepszą przyszłość w globalnym partnerstwie.

W ramach naszej strategii zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy mieć realny wpływ na walkę ze zmianami klimatu, na wdrażanie programów promujących równość płci oraz równość szans, a także wspierających prawa człowieka.

Środowisko to
nasza przyszłość

> 50 tys.

wysłanych maili do klientów z e-bookiem o ekologii

-35%

zmniejszyliśmy zużycie papieru wprowadzając elektroniczny podpis i rezygnując z papierowych umów

2025 rok

nasz cel na osiągnięcie neutralności klimatycznej

-15%

zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej

W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy stałym rozwojem Grupy a odpowiedzialnością za środowisko naturalne, dążymy do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności m.in. poprzez redukcję odpadów w naszych biurach, eliminację plastikowych sztućców, segregację odpadów oraz zmniejszenie zużywanej energii.

Jesteśmy świadomi swojego wpływu na środowisko i zmiany klimatu w łańcuchu dostaw, dlatego współpracujemy z firmami kurierskimi, które przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska i stale redukują ślad węglowy. Stawiamy na eko-edukację, promujemy proekologiczne zachowania wśród naszych partnerów biznesowych oraz klientów.

Udostępniamy darmowe poradniki: “Ekologia w branży kurierskiej” oraz “Jak pakować? poradnik pakowania przesyłek kurierskich”, w których dzielimy się wiedzą, jak usługi kurierskie wpływają na zmiany klimatyczne i jak je zminimalizować przez świadomy wybór najbardziej ekologicznych rozwiązań kurierskich. Zachęcamy do korzystania z niskoemisyjnych form nadań i odbiorów, jakimi są automaty paczkowe np. Paczkomaty InPost®. Edukujemy w zakresie ekologicznych materiałów pakowych, a nasza polityka cenowa promuje usługi punktowe.

Zostaliśmy partnerem usługi InPost – EKOzwroty.

EKOzwrot to bezpłatny i szybki sposób na zwrot rzeczy, których już nie potrzebujesz. Usługa pozwala nadać im drugie życie w wygodny, szybki, a przede wszystkim przyjazny dla środowiska sposób.
Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę inicjatywę w duchu zerowaste! Wierzymy, że wspólnie zrobimy wiele dobrego dla naszej planety!

Zrównoważone społeczeństwo,
zrównoważony biznes

50%

kobiet w Zarządzie Spółki Alsendo Polska

73%

kobiet w kadrze zarządzającej

70%

pracowników ukończyło kurs z udzielania pierwszej pomocy

>90%

osób zatrudnionych wzięło udział w przynajmniej jednym szkoleniu

W Grupie Alsendo większość ról managerskich pełnią kobiety. Wraz z rozwojem Spółki dbamy o rozwój zawodowy wszystkich kobiet zatrudnionych w firmie. Kobieca energia zawsze była wiodąca w zarządzaniu kluczowymi obszarami. Zakładamy, że sukces firmy w dużej mierze zależy od kompetencji i zaangażowania jej pracowników, dlatego realizowany model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie koncentruje się na przyciąganiu najlepszych kandydatów, angażowaniu i motywowaniu ich, rozwijaniu oraz promowaniu wewnątrz organizacji.

Równość i różnorodność

Celem zarządzania różnorodnością w Alsendo jest stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy. Stwarzamy pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.

Bezpieczeństwo Pracy

Jako Grupa Alsendo jesteśmy bezpiecznym miejscem pracy, a naszym celem jest osiągnięcie celu “zero wypadków” przy pracy. W Grupie funkcjonuje system zarządzania kwestiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opierający się na przepisach prawa. Środowisko pracy w naszych biurach jest cyklicznie audytowane pod kątem BHP i ochrony PPOŻ. Ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata. Pracownicy są informowani o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożarowych i innych podczas szkoleń BHP.

Wolontariat pracowniczy

Nasi pracownicy z zapałem angażują się w akcje wolontariackie, uczestnicząc aktywnie w różnych projektach.

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników możemy aktywnie uczestniczyć w projektach, które mają pozytywny wpływ na społeczność i środowisko. Jesteśmy dumni z ich chęci pomocy i gotowości do zaangażowania się w sprawy społeczne.

Etyka w zarządzaniu,
odpowiedzialność w działaniu

>90%

podpisanych umów z klauzulą dotyczącą polityki antykorupcyjnej i przestrzegania praw człowieka

100%

pracowników przeszkolonych z compliance

> 75%

pracowników zaangażowało się w tworzenie Kodeksu Etyki

100%

pracowników przeszkolonych w zakresie procedur antykorupcyjnych

Wartości etyczne

Jako Grupa Alsendo działamy w sposób otwarty i transparentny, a także w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi.

Fundamentem do tworzenia przejrzystych, komfortowych i równych dla wszystkich warunków pracy jest Kodeks Etyki Grupy Alsendo.

Dokładamy wszelkich starań, aby podczas wykonywania pracy, pracownicy kierowali się wartościami etycznymi Grupy i promowali je poprzez własny przykład i zachowanie zgodne z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki.

Jakość obsługi

Jako Grupa koncentrujemy się na zachowaniu i promowaniu najwyższych standardów obsługi klienta. Dbamy o przestrzeganie naszych wartości oraz zasad zawartych w Kodeksie Etyki. Aktywnie budujemy relacje wewnętrzne oraz z naszymi partnerami, klientami oparte na wzajemnym szacunku i uczciwości.

Nasze wartości
– jak to robimy?

Dążymy do tego, aby relacje z pracownikami i osobami trzecimi charakteryzowały się zgodnością z krajowymi przepisami prawa i regulacjami, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub zasad zawartych w Kodeksie Etyki lub Polityce antykorupcyjnej, każda osoba (niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, czy osobą postronną) może poinformować o nieprawidłowościach.

Innowacyjność

Nieustannie udoskonalamy nasze produkty i procesy. Na bieżąco inspirujemy się najnowszymi trendami na rynku nowych technologii. Jesteśmy otwarci na zmiany i udoskonalanie naszych usług.

Współpraca

Dopasowujemy się do zmieniających się warunków otoczenia. Cenimy budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Angażujemy się w prace z innymi na rzecz wspólnego celu.

Profesjonalizm

Oferujemy naszym Klientom usługi najwyższej jakości. Wyznaczamy wysokie standardy współpracy z Klientami. Posiadamy wiedzę i umiejętności oraz jesteśmy konsekwentni w działaniu.

Dbałość o satysfakcję klienta

Zadowolenie Klientów jest naszym priorytetem. Oferujemy rzetelną obsługę, know-how i elastyczność, aby sprostać oczekiwaniom Klientów. Jesteśmy profesjonalistami w naszych działaniach. Wierzymy, że zadowolenie Klienta jest sukcesem nas wszystkich.

Autonomia

Cenimy myślenie poza schematami, dlatego dajemy naszym pracownikom niezależność i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Rozwijamy managerów, aby poszukiwali innowacyjnych rozwiązań. Efektem takiego podejścia jest jakość i odpowiedzialność za pracę, którą wykonujemy.

Kontakt

Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy? Skontaktuj się z nami.

Alsendo sp. z o.o.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa