nasza

Polityka prywatności

I. PODSTAWOWE POJĘCIA
Administrator Serwisu/Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”) jest Alsendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000678992, REGON: 367328934, NIP: 8971840043 (dalej: “Alsendo”).
Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis – serwis internetowy „Alsendo.com” działający pod adresem https://alsendo.com/.
Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje na danych osobowych, zwłaszcza te wykonywane w systemach informatycznych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;
Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
• nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w zakresie dotyczącym wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego funkcjonującego w ramach Serwisu;
• prowadzenia marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu.
b. niezbędności do wykonywania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu realizacji pozostałych uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności obsługi reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Linkedin). Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
3. Użytkownik, w przypadku, gdy Serwis to przewiduje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
4. W ramach Serwisu Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Użytkownika dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami Użytkownik może być zainteresowany, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla celów określonych w ust. 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu. Brak podania danych przez Użytkownika Serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

III. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA
1. Przy pomocy formularza zamieszczonego w Serwisie mogą być zbierane następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Dane podane w formularzu zamieszczonym w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
3. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez Użytkownika, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie II ust. 1.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
2. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
1. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych – na żądanie Użytkownika, Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b. prawo uzyskania kopii danych – na żądanie Użytkownika, Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c. prawo do sprostowania – Administrator na wniosek Użytkownika usuwa ewentualne niezgodności lub błędy w zakresie przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
d. prawo do usunięcia danych – Użytkownik może żądać usunięcia danych, w szczególności tych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub jeżeli zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta oraz nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
e. prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, w szczególności w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest na żądanie Użytkownika zgłoszone Administratorowi;
f. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą oraz w sposób zautomatyzowany, Administrator wydaje dane dotyczące osoby zgłaszającej żądanie przez nią dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
h. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
i. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego.
2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
a. w formie pisemnej na adres: Alsendo spółka z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
b. drogą e-mailową na adres: iod@alsendo.com;
3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
4. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VI. PLIKI COOKIES
1. Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, w tym w szczególności:
a. adres IP;
b. nazwa domeny;
c. typ przeglądarki;
d. typ systemu operacyjnego;
e. rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie;
f. czas połączenia z Serwisem.
2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Zakres zbieranych danych można modyfikować poprzez wyrażanie lub cofnięcie zgody na stosowanie określonych plików Cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej i preferencje Użytkownika (w przypadku smartfonów i tabletów).
3. Alsendo wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
4. Stosowane przez Alsendo Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
5. W Serwisie wykorzystywane są Cookies Serwisu i pliki podmiotów trzecich, np. poprzez wtyczki i narzędzia portali społecznościowych, narzędzia Google, inne narzędzia analityczno-statystyczne dostarczane przez kontrahentów Alsendo. Poniżej zawarliśmy szczegóły dotyczące stosowania poszczególnych plików Cookies.
6. Pliki Cookies Serwisu dzielą się na sesyjne / tymczasowe i stałe.
a. Pliki stałe ułatwiają korzystanie z Platformy i są zapisywane na określony czas w urządzeniach Użytkownika. Służą do poprawnego funkcjonowania i wyglądu strony według wcześniej wykonanych wyborów użytkownika (np. wyboru lokalizacji jeśli użytkownik zgodził się na pobieranie jego lokalizacji).
b. Pliki sesyjne, tymczasowe ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Służą do uwierzytelniania użytkownika oraz usprawniania działania Serwisu.
7. Pliki Cookies podmiotów trzecich dzielimy na analityczne i reklamowe. Serwis korzysta z poniższych narzędzi dla plików analitycznych i reklamowych:
a. GTM – narzędzie do generowania tagów, aktywowania ich i zarządzania nimi. Nie zbiera danych o użytkowniku, pozwala na generowanie tagów, które służą do zbierania danych;
b. Google Analytics – narzędzie, które umożliwia anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Służy do liczenia wizyt, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności lub jakie ich części są najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane i w jaki sposób używane przez poszczególnych użytkowników. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają analizować wydajność oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług;
c. Google Ads – system reklamowy Google, umożliwiający emisję reklam tekstowych, graficznych, video oraz wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. Zbieramy Cookies reklamowe służące do realizacji kampanii reklamowych. Korzystamy z nich do dostarczenia odpowiednich dopasowanych treści marketingowych;
d. Piksel Facebook – pozwala śledzić zachowanie Użytkownika po kliknięciu w reklamę na Facebook. Zebrane dane są anonimowe. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook;
e. Facebook Custom Audience – wykorzystujemy do udostępniania spersonalizowanych reklam. Dzięki niemu Użytkownicy podczas wizyty na portalu Facebook lub innym portalu mogą wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych, które również wykorzystują to narzędzie;
f. HotJar – wykorzystujemy to narzędzie do działań analitycznych i statystycznych dotyczących ruchu na Platformie, a następnie wykorzystujemy tak pozyskane informacje statystyczne do podnoszenia jakości treści i funkcjonalności zamieszczanych w Serwisie.
g. LinkedIn Insight Tag – to krótki kod JavaScript, który pozwala otrzymywać szczegółowe raporty dotyczące prowadzonych kampanii oraz uzyskać wartościowe informacje o odwiedzających. LinkedIn Insight Tag pozwala śledzić konwersję, przekierowywać odwiedzających i uzyskiwać dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy wchodzą w interakcje z reklamami.
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa lub preferencjach użytkownika Urządzenia, z którego korzysta do odwiedzania Serwisu (w szczególności na smartfonach, tabletach).
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
10. Dane zbierane automatycznie Alsendo może wykorzystywać m.in. w następujących celach:
a. analiza zachowań Użytkowników na stronach internetowych Serwisu;
b. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Alsendo;
c. realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
d. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
e. analiza i badanie oraz audyt oglądalności;
f. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
g. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

VII. ZABEZPIECZENIA I ZAGROŻENIA

1. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana
2. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.
3. Alsendo informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zmierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Użytkownika za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Alsendo zidentyfikowała następujące zagrożenia:
a. możliwość otrzymania spamu;
b. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;
c. obecność i działanie robaków internetowych (worm);
d. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;
e. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);
f. piractwo;
g. sniffing;
h. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/ lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
i. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
j. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niezaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, expoit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
4. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń z ust. 3 Użytkownik powinien:
a. korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;
b. unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

VIII. SPOSÓB KONTAKTU
1. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Alsendo może dla usprawnienia procesu obsługi przesyłać = kontaktować się z Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:
a. udzielenia odpowiedzi na wiadomości Użytkownika;
b. przekazania Klientowi informacji dotyczących zapytania;
c. przekazywania ważnych informacji dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub innych informacji istotnych dla rzetelnego i zgodnego z prawem świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej Alsendo może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu zamówioną informację handlową zawierającą treści marketingowe.

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 37 RODO w Alsendo powołano inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

● za pomocą e‑maila: iod@alsendo.com,
● drogą pocztową: Alsendo spółka z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Alsendo oraz wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ww. rozporządzenia.

 

NOTA PRAWNA

Alsendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000678992, REGON: 367328934, NIP: 8971840043 (dalej: “Alsendo”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.alsendo.com) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Alsendo w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Alsendo dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się poprzez zamieszczony formularz kontaktowy.

Alsendo zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.alsendo.pl.

Alsendo nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Alsendo nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat Alsendo, z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Alsendo, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Alsendo.

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Alsendo stanowią własność firmy Alsendo, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Alsendo.

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.